НПТГ „Шандор Петьофи” Портфолио

Начало » Материално-техническа база

Материално-техническа база

Към началото на учебната година материално-техническата база на училището включва: 21 класни стаи; 8 компютърни кабинета; 4 учебни работилници; 3 лаборатории; 1 медицински кабинет; 1 учителска стая; 1 стая за ресурсно подпомагане, 1 психологически кабинет, 1 библиотека с фронт офис; 1 спортна площадка; 1 физкултурен салон; 1 актова зала. В гимназията започна дългоочакваният проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Бюджетът на проекта за НПТГ е 1,3 млн. лева.

Бенефициент на средствата за обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база е МОН. Проектните дейности включват модернизиране на училищния сграден фонд. Реновира се учебно-производствения корпус като се изгражда нов покрив. В големите халета ще има две нови работилници, които ще бъдат с ново оборудване. Изцяло е обновена и отоплителната инсталация. Класните стаи вече се сдобиха с нова противопожарна инсталация и ергономични осветители. Подменя се тавана и пода на физкултурния салон, а с училищни средства се реновираха санитарните възли и фоайето. Сградата бе санирана.