60 ГОДИНИ НПТГ „Шандор Петьофи”

Начало » Материално-техническа база

Материално-техническа база

Материално-техническата база на училището включва: 22 класни стаи; 8 компютърни кабинета; 4 учебни работилници; 3 лаборатории; 1 медицински кабинет; 1 учителска стая; 1 стая за ресурсно подпомагане;1 логопедичен кабинет; 1 психологически кабинет, 1 библиотека с фронт офис; 1 външна спортна площадка;1 външна фитнес площадка; 1 физкултурен салон;1 тенис зала; 1 актова зала. В началото на 2023 година гимназията завърши продължилия една година проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., бюджетът на който беше в размер на приблизително 1,3 млн. лева. Бенефициент на средствата за извършеното обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база е МОН. След извършените дейности по проекта, облика на гимназията се поднови и бяха създадени условия за допълнително надграждане на материало-техническата база. Беше демонтиран старият дъговиден покрив на работилниците, който беше подменен с нова метална конструкция покрита с термопанели. Всички останали покриви на сградите на учебния корпус, топлата връзка и физкултурния салон бяха ремонтирани. Саниран беше физкултурния салон, където също така беше реновирана и спорната настилка и беше поставена вътрешна топлоизолация по тавана. Асфалтирана бе външната спортна площадка и беше подменен плочникът около сградите. Нова значима придобивка за гимназията е новоизграденият асансьор, осигуряващ достъп за хора с увреждания до всеки един от етажите на територията на училището. Освен осигуреният достъп, гимназията може да се похвали и с още три нови санитарни възела предназначени за хора с увреждания, разположени на всеки от етажите. Други дейности по проекта във вътрешноста на сградата включват: цялостна подмяна на осветителните тела, подмяна и изграждане на нова отоплителна инсталация, изграждане на пожароизвестителна система, освежаване на коридори и стълбищни пространства, подмяна на ВиК инсталация, обособяване на нови дамски и мъжки санитарни възли на всеки етаж, надграждане на системата за видеонаблюдение, направа на шлайфан бетон в учебни работилници и подмяна на ел.инсталация в същите. Наред с всички предвидени ремонтни дейности, гимназията вложи допълнителни средства и за дейности, останали извън обхавата на проекта и със собствени сили реновира всички настилки в класните стаи, обнови санитарните възли във физкултурния салон. В някои от стаите бяха монтирани фототапети по География, Физика, Математика, История и БЕЛ. Добрите новини не свършват тук, тъй като през следващите от една до две години на гимназията й предстои реализиране на още три проекта с общ бюджет над 4 млн. лева предвидени по проекти „ STEM центрове и иновации в образованието“ и „ Изграждане на центрове за високи постижения в ПОО“ където НПТГ“Шандор Петьофи“ попадна сред едно от 28-те училища одобрени по тази процедура. Дейностите по тези проекти предвиждат изграждане на 3 нови кабинета/лаборатории по Природни науки, Математика/Информатика и Роботика, разработени по нов, иноватитвен начин. Ще бъдат открити две нови работилници по Топлотехника и ВЕИ, в които заедно с всички останали работилници по Заваряване, Стругарство, ЦПУ и Мехатроника ще бъде доставено ново високотехнологично оборудване и обзавеждане. Оборудване и обзавеждане ще бъда подновено и във всички компютърни зали. Проекта също така предвижда и залагане на нови, съвременни софтуерни програми. Друга съществена точка, която желаем да бъде реализирана по този проект е изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди и охлаждаща система.