ПТГ „Шандор Петьофи” Портфолио

Начало » Мисия

Мисия

Професионална техническа гимназия с постоянната си работа осигурява качествено и достъпно образование на ученици,като успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, образование насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик като знаещ, мотивиран и способен за житейска и професионална реализация член на гражданското общество.

Чрез училищната си дейност се цели да се спомогне:

1. Ориентиране на образователно – възпитателния процес към потребностите на националния и европейски пазар на труда и подготовка на средни специалисти, които успешно се реализират в страната и зад граница по престижни професии

2. Формиране на умение за овладяване на съвременните информационни технологии;

3. Активно партниране с органите за управление на образованието, с представителите на държавната власт, институциите на гражданско общество, с неправителствените организации, извънучилищните звена и бизнеса.

4. Формиране и развитие на основни училищни взаимоотношения и човешки ценности, като уважение към правата и свободите на всеки ученик, учител, родител или друг участник в образователните взаимодействия, недопускане на дискриминация на никакво основание;

5. Ангажиране на училищната общност със създаване на адекватни условия за опознаване и разбирателство между различните етнически групи, като се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически признак.