60 ГОДИНИ НПТГ „Шандор Петьофи”

Начало » Мисия

Мисия

Мисията на Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ е да осигурява качествено, съвременно и модерно образование и възпитание на своите ученици, в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на всички поднормативни актове, с цел създаване на конкурентноспособни, отговорни и подготвени млади хора, които със своите умения да се реализират в условията на развиващото се общество. Чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество, да създаде нагласи и умения за учене през целия живот. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на езикови и комуникативни компетентности, информационни технологии и тяхното практическо приложение. Печелене и успешна реализация на различни национални и международни проекти. Изграждане на стабилни партньорства и взаимоотношения в дух на толерантност и разбирателство. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения у учениците за правилно поведение и общуване в обществото. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, и модерно виждане за света, конкурентоспособност и адаптивност в съвременните бързоразвиващи се условия. Развиване и поддържане на физическата дееспособност, изграждане на умения за активен и здравословен живот.