60 ГОДИНИ НПТГ „Шандор Петьофи”

Начало » Визия

Визия

Национална професионална техническа гимназия „Ш. Петьофи“ пази своя облик и традиция на една от най-добрите гимназии в Разград и областта. Вярваме, че училището ще продължи да се утвърждава и развива като средище, предоставящо качествено и актуално образование, в което се прилагат съвременни педагогически технологии, което формира автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността; ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес, Училището ще продължи да работи в тясно сътрудничество с училищното настоятелство и Обществения съвет. Традиционно гимназията участва в разработването и реализацията на национални и международни проекти, както и в национални програми. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на наложените в нашата мисия приоритети. С цел постигане на изискванията за създаване на приобщаващо образование и среда, училището има сформиран екип с активното участие на ресурсен учител, психолог и логопед, които обективно оценяват и оказват помощ и подкрепа, не само на учениците със специални потребности, но и на всички останали.